Về việc thực hiện chuyển viên chức về công tác tại trường trung học phổ thông chuyên năm 2019