Về việc tham gia Chương trình “Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam”