Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020