Thông báo kết luận của Phó Giám đốc sở GDĐT tại cuộc họp giao ban GDTX lần 1 năm học 2018 - 2019