Quyết định phân công lại công tác Phó Giám đốc trung tâm