Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT, GDTX năm học 2018-2019