CV tăng cường, bảo quản tài sản và vệ sinh môi trường trung tâm