Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11