Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 2/2019 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019