Công văn phối hợp tuyên truyền mô hình hẹn giờ, kê khai, tiếp nhận và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu người dân.