CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

 SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP

TRUNG TÂM GDTX & KTHN

Số:  240 /TB-GDTX&KTHN

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày  24   tháng 8 năm 2016

 

                                            THÔNG BÁO

V/v  hoạt động Tổ tư vấn tâm lý học đường năm học 2016-2017

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-GDTX&KTHN, ngày 18/8/2019 về việc tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn học đường, giáo dục kỹ năng sống năm học 2016-2017 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp;

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp thông báo nội dung, hình thức hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường như sau:

1. Nội dung tư vấn:

-  Những khó khăn và trở ngại trong học tập.

                - Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới.

 - Vấn đề  sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Vấn đề giao tiếp ứng xử với gia đình, giáo viên, bạn bè.

- Tư vấn hướng nghiệp.

2. Hình thức tư vấn

- Trực tiếp: Tư vấn cho cá nhân tại Phòng tư vấn (cơ sở 1 Trung tâm).

- Gián tiếp:

Tư vấn qua điện thoại ( 0938177902 gặp Cô Tường Vân, 0917608394 gặp Thầy Sung)

Hoặc qua hộp thư Tổ tư vấn trung tâm  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Sinh hoạt chuyên đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống.

3. Đội ngũ và đối tượng tư vấn:

-Đội ngũ tư vấn

+ Ban Giám đốc

+ Phòng Hướng nghiệp- Dạy nghề:Võ Văn Sung, Nguyễn Thị Tường Vân

+ Phòng Dạy Văn hóa:Bùi Thụy Ngọc Hân, Võ Hữu Hiếu

+ Đoàn Thanh niên:Bùi Hữu Phúc, Nguyễn Thị Xuân Lan

+ Y tế học đường: Hồ Thị Thúy Diễm

- Đối tượng tư vấn: Tất cả học viên Trung tâm và các bậc phụ huynh có nhu cầu tư vấn về vấn đề giáo dục con cái trong gia đình.

4.Thời gian và địa điểm tư vấn

4.1.Thời gian:Bắt đầu hoạt động từ ngày 12 tháng 9 năm 2016

- Sáng: Thứ Năm hàng tuần (từ 7h30 đến 10h30)

          - Chiều: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 14h đến 16h30)

- Thời gian khác: Qua điện thoại, email

Cụ thể như sau:

 

Người tư vấn

Ban GĐ

Cô Diễm

Thầy Sung

Cô Vân

Cô Hân

Thầy Hiếu

Cô Lan

Thầy Phúc

Buổi TV

Sáng thứ 5

Chiều

Thứ 3

Chiều thứ 2

Chiều thứ 3

Chiều thứ 4

Chiều thứ 5

Chiều thứ 6

Sáng

thứ 5

                4.2. Địa điểm:Tư vấn cho cá nhân tại Phòng tư vấn (cơ sở 1 Trung tâm)..

          5. Nguyên tắc của hoạt động tư vấn

- Sự tự nguyện của học sinh tư vấn.

- Mọi thông tin của học sinh  tư vấn được bảo mật.     

            Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ  Phòng Hướng nghiệp- Dạy nghề Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệptỉnh Đồng Tháp. Số 04 Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp./.

           

Nơi nhận:                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

- GĐ, các Phó GĐ;                                                                                                               

- Các Phòng thuộc Trung tâm (thực hiện);

- CB, GV có tên (thực hiện);

- Ban ĐDCMHV TrT;                                                                                                         (Đã ký)

- Dán bảng thông báo;                                                                                       

- Lưu: VT, V.         

                                                                                                                                          Trần Văn Hưng