CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KỸ THUẬT HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP và chương trình hành động của Bộ GDĐT về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: xem chi tiết tại đây