Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Đông

Điện thoại: 067. 3852 312; 0918 616 364
Email: nhdong.dongthap@moet.edu.vn

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0908 949 639
Email: tamnguyenthanh73@gmail.com

 

 

Ông: Phạm Thanh Phúc

Điện thoại: 0907 869 707
Email: phuckhang05@yahoo.com

 

 

Bà: Lê Thị Thùy Dương

Điện thoại: 0939 094 823
Email: duong8687@gmail.com

 

 

Bà: Nguyễn Thị Diễm Hương

Điện thoại: 0942 250 796
Email: nguyenthidiemhuong69@yahoo.com.vn

 

 

Bà: Văng Thị Kim Anh

Điện thoại: 0932 951 666
Email: kimanhthivang@gmail.com

 

 

Ông: Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại: 0927 712 205
Email: heiwayukimura@gmail.com

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin- truyền thông trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo hình thức giáo dục thường xuyên, đa dạng hoá các loại hình học tập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C.

b) Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C.

c) Chương trình giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông.

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

đ) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông cho giáo viên của trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn theo nhu cầu và phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ-tin học trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ các cấp độ; các chương trình tin học, công nghệ thông tin-truyền thông theo yêu cầu của người học.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

6. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông.