Trưởng phòng: Tống Văn Niệm

Điện thoại: 02773 877 481; 0939 893 119
Email: niemgdtxdt59@gmail.com

 

 

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Sung

Điện thoại: 0917 608 394
Email: sung.thpt.kythuat@gmail.com

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại: 0939 893 119
Email: nguyenthanhbinh.gdtx@gmail.com

 

 

Kế toán: Trần Lê Trí Đức

Điện thoại: 0907 813 477
Email: ducd35@gmail.com

 

 

Văn thư: Thái Thị Lý

Điện thoại: 01682 960 117
Email: truongan.thanhbinh@gmail.com

 

 

Thủ quỹ: Trần Thị Yến Ngọc

Điện thoại: 0917 609 877
Email: yenngocgdtxdt@gmail.com

 

 

Cán bộ Thư viện: Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại: 0972 635 859
Email:
ntthamvt.dongthap@moet.edu.vn

 

 

 

Bảo vệ: Ngô Văn Tư

Điện thoại: 0962 054 296
 

 

Bảo vệ: Trần Văn Tám

Điện thoại: 01277 231 766
 

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Công tác hành chính - tổ chức- tổng hợp:

a) Quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm.

b) Lưu trữ, tra cứu, sử dụng các loại văn bản về pháp nhân của Trung tâm (Quyết định thành lập trung tâm, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và các văn bản khác có liên qua đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm); lưu trữ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên qua đến hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các chế độ chính sách: chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm.

d) Theo dõi việc thực hiện quy định thời gian lao động của công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị để làm cơ sở trả lương và xét thi đua cho tập thể, cá nhân trong năm học.

e) Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác Tổ chức - Cán bộ và việc phân công nhiệm vụ trong đơn vị.

f) Phối hợp với các Phòng trực thuộc Trung tâm để tham mưu cho Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm đảm bảo đúng quy chế và quy định của pháp luật.

g) Theo dõi việc thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu công tác giáo dục và đào tạo phục vụ công tác điều hành quản lý của Giám đốc và công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm.

h) Theo dõi thực hiện hệ thống EMIS, PMIS của đơn vị; phối hợp các phòng liên quan tổ chức triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lý trong đơn vị và nâng cao hiệu quả trang thông tin của Trung tâm.             

i) Phối hợp tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết các hoạt động của Trung tâm theo định kỳ; theo dõi thực hiện chế độ báo cáo về trên đúng thời gian và yêu cầu quy định; tham mưu Giám đốc Trung tâm trong thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, công tác thi đua-khen thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của ngành cấp trên.

k) Tham mưu Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa; quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử văn hóa, công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí trong đơn vị.

l) Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại của Trung tâm; quan hệ với các cơ quan thông tin truyền thông trong việc thu thập và cung cấp thông tin.

m) Theo dõi dõi cấp lệnh điều xe, nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác cơ quan.        

  2. Công tác văn thư - lưu trữ:

a) Theo dõi quản lý, xử lý văn bản đi-đến trong đơn vị; tham mưu Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp tổ chức thực hiện các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trung tâm trước khi phát hành; thực hiện gửi văn bản đơn vị qua đường bưu điện và hộp thư điện tử các phòng trong và ngoài đơn vị đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

b) Thực hiện việc quản lý, sử dụng các con dấu của Trung tâm, của Đảng và  Công đoàn cơ sở theo đúng quy định.

c) Tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp lưu hồ sơ lưu trữ của Trung tâm theo đúng quy định.

d) Tham mưu đề xuất việc tổ chức tập huấn triển khai công tác văn thư, lưu trữ cho các phòng trong Trung tâm; đề xuất mua sắm các trang thiết bị, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác văn thư-lưu trữ; theo dõi đặt mua báo, tạp chí và mua văn phòng phẩm hàng tháng, quý để cung cấp phục vụ hoạt động của các đơn vị trong Trung tâm.

đ) Tham gia công tác in sao tài liệu phục vụ công tác của Trung tâm.  

 3. Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị:

 a) Quản lý lưu giữ toàn bộ các bản thiết kế xây dựng; hồ sơ văn bản quyết toán xây dựng; sơ đồ hệ thống các hội trường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành; sơ đồ đường điện, nước, hệ thống thoát nước.

 b) Tham mưu lãnh đạo Trung tâm trong việc quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện các công trình xây dựng tại đơn vị (khi có kế hoạch triển khai xây dựng); lập các thủ tục mua sắm tài sản cho Trung tâm theo quy định.

 c) Lập sổ theo dõi quản lý tài sản Trung tâm theo đúng quy định. Tổ chức tổng kiểm kê tài sản đơn vị định kỳ hàng năm để đánh giá chất lượng sử dụng,  mức khấu hao và đề xuất thanh lý theo quy định.

 d) Định kỳ, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất để có kế hoạch sửa chữa nhỏ và kế hoạch sửa chữa lớn theo kế hoạch của Trung tâm.

 đ) Quản lý Phòng máy vi tính, định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa máy. Trong quá trình sử dụng, trường hơp hư hỏng lớn phải tham mưu lãnh đạo để có phương án khắc phục, sửa chữa.

 e) Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thi …. của Trung tâm, của Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu có). 

 4. Công tác kế toán, tài chính, thủ quỹ:

 a) Tham mưu xây dựng dự toán và kế hoạch tài chính năm và 5 năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách, các nguồn thu trong đơn vị theo đúng quy định quản lý tài chính.

 b) Thực hiện đầy đủ các loại sổ sách kế toán, cập nhật các chứng từ hóa đơn hợp pháp và hợp lệ, thanh quyết toán đúng theo quy định. Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác điều hành ngân sách, công tác kế toán, quản lý ngân sách theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về công tác tài chính của trung ương, tỉnh và ngành.

 c) Thủ quỹ làm đúng quy định về nhập (thu) và xuất (chi) theo lệnh của lãnh đạo.

 d) Lập hồ sơ cấp, phát lương tháng cho công chức, viên chức và nhân viên của Trung tâm.

 đ) Phối hợp các phòng trong đơn vị thực hiện thu học phí và các khoản đóng góp khác của học sinh, học viên và sinh viên; phối hợp các phòng liên quan  dự thảo mức thu học phí các lớp ngoại ngữ, tin học, dạy 2 buổi/ngày, ôn tập thi tốt nghiệp, các lớp bồi dưỡng …. tham mưu Giám đốc để trình cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 e) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những mặt công tác thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán. Tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 f) Theo dõi việc tạm ứng và quyết toán tiền công tác phí, tiếp khách của đơn vị; tổng hợp hồ sơ đề nghị quyết toán kinh phí nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm và sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc Trung tâm.  

 g) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tài sản công của đơn vị; theo dõi kiểm tra các phòng trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.    

 5. Công tác thư viện, thí nghiệm, thực hành và đồ dùng dạy học:

 a) Phối hợp với Phòng Dạy văn hóa và Hướng nghiệp-Dạy nghề trong thực hiện kế hoạch chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng dạy học khi lên lớp của giáo viên bộ môn.

 b) Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện, thiết bị thí nghiệm và thực hành, đồ dùng dạy học của Trung tâm theo đúng quy định.

 c) Căn cứ hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu mua sắm trang bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học, sách thư viện hàng năm cho đơn vị.

 d) Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê định kỳ; theo dõi và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Trung tâm việc sửa chữa, thanh lý trang thiết bị theo quy định.

 6. Công tác y tế học đường:

 a) Xây dựng tủ thuốc dùng cho các bệnh thông thường; thường xuyên kiểm tra bổ sung lượng thuốc và dụng cụ y tế để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

 b) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên; kiểm tra vệ sinh học đường và an toàn thực phẩm trong đơn vị.

 c) Phối hợp theo chức năng trong việc tham gia tổ chức các hoạt động tập thể của đơn vị như: cắm trại, tham quan, hội thao, hội thi ... để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học viên.

 d) Theo dõi đôn đốc việc xây dựng môi trường Trung tâm đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp và an toàn.

  7. Công tác bảo vệ:

 a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế công tác bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản cơ quan theo đúng quy định và hướng dẫn của các cấp thẩm quyền.

 b) Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ trong đơn vị và trên địa bàn nơi Trung tâm đóng.

c) Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, diễn tập đội tự vệ, đội phòng cháy chữa cháy đơn vị theo quy định.

d) Tham gia chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các lớp đào tạo và bồi dưỡng tổ chức tại Trung tâm; theo dõi chăm sóc cây kiểng trong đơn vị.

  8. Công tác lái xe và tạp vụ:

a) Lái xe phục vụ công tác của lãnh đạo Trung tâm và các phòng trực thuộc theo sự điều hành của Giám đốc và Trưởng phòng Phòng Hành chính-Tổng hợp.

b) Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản xe ô tô và các trang thiết bị được cấp; chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thực thi nhiệm vụ. Ngoài thời gian lái xe phải tham gia một số công việc khác do Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp phân công.        

c)Vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám đốc Sở, phòng họp, phòng học, hội trường, các khu vệ sinh và sân các cơ sở thuộc Trung tâm.

d) Theo dõi đảm bảo nước uống các phòng lãnh đạo Trung tâm, phòng tiếp khách, phòng họp của đơn vị; quét dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong đơn vị.

đ) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, dùng cụ được giao; tham mưu đề xuất lãnh đạo Phòng Hành chính-Tổng hợp việc mua sắm, sửa chữa phương tiện, các dùng cụ, thiết bị phục vụ yêu cầu công tác được phân công.