Giám đốc Trung tâm: Trần Văn Hưng

Điện thoại: 0277.3.874.677
Email: tvhung.dongthap@moet.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Công Tác

Điện thoại: 0277.3.876.512
Email: nctac.dongthap@moet.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Tuấn Oanh

Điện thoại: 0918351527
Email: tuananhphonggdtm@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc: Võ Minh Lâm

Điện thoại: 0913848568
Email: minhlam@dtcc.edu.vn